Welcome to
House of Steam Engineering
Hamada Boiler
NYMEX
world oil price today
US$ / 96.60 Barrel

Please select language of your choice
English
Hamada Boiler has thirty (30) over years experience in combustion engineering and manufacturing of various types of steam boilers. Remarkable achievements have been made in the field of solid fuel from coal to various kinds of biomass fuels. In this worldwide oil crisis, we strongly believe that time has come for us to be of service for the world industries who are looking for the alternative energy as well as searching for possible deduction of CO2 emission by the use of biomass fuels. Please feel free to contact us for boilers and any saving energy projects.
Inquiry Sheet , Products List , Organization
Japanese
浜田ボイラーは30年以上燃焼システムエンジニアリングと各種ボイラーの製造実績を持っています幅広い条件に対応できる体制が最大の特徴です。特に最近重要視されている各種バイオマス燃料に対する燃焼方法には絶大の自信と経験を持っております。環境への配慮、各国の条例に対応したシステム、低コストなど世界に通じる技術とノウハウで顧客の条件を満たすボイラーをお勧めすることができます。新規はもとより、現在使用中のボイラーの改良、燃料の転換等、是非日本語でお気軽にご連絡ください。 日本人が日本語にて全てのご質問に24時間以内にご返答いたします。 質問・連絡フォーム 製品一覧  各国の組織図
Chinese
Hamada锅炉在设计和制造燃烧工程中各种类型的蒸汽锅炉已有30多年经验在固体燃料领域,从煤炭到各种生物质燃料,我们也已取得显著成绩。当今全球性石油危机期间,我们坚信现在正是我们为全球各行各业人士服务的良好时机,无论他们是在寻求替代能源,还是在寻求通过使用生物燃料来减少CO2排放量的方案。有关锅炉及任何节能项目,请随时与我们联系,我们将竭诚为您服务。
咨询留言 产品 在亚洲各国的分布图
Taiwan
Hamada鍋爐在設計和製造燃燒工程中各種類型的蒸汽鍋爐已30多年經驗。在固體燃料領域,從煤炭到各種生物質燃料,我們也已取得顯著成績。當今全球性石油危機期間,我們堅信現在正是我們為全球各行各業人士服務的良好時機,無論他們是在尋求替代能源,還是在尋求通過使用生物燃料來減少CO2排放量的方案。有關鍋爐及任何節能項目,請隨時與我們聯繫,我們將竭誠為您服務。
諮詢留言 產品 在亞洲各國的分佈圖
Philippines
Ang Hamada Boiler ay may higit tatlumpung (30) taon na ekspiryensya sa larangan ng panginhinyerong pagsunog at pagyari ng iba't-ibang uri ng boiler na pinapatakbo sa pamamagitan ng singaw. Maraming tagumpay ang nagawa sa larangan ng solidong panggatong na galing sa coal papunta sa iba't-ibang uri ng panggatong na biomass. Sa pandaigdigang krisis ng langis, kami ay lubhang naniniwala na dumating na ang panahon kung saan kami ay maghahandog ng serbisyo para sa mga pandaigdigang industriya na naghahanap ng alternatibong enerhiya, pati na rin ang posibleng pagbabawas ng emisyon ng CO2 sa paggamit ng panggatong na biomass. Kontakin niyo na lang kami kung kayo ay interesado sa mga boiler at mga proyekto sa pagtitipid ng enerhiya.
Inquiry Sheet , Listahan ng Produkto , Organisasyon